Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Sportovní haly Lázně Bohdaneč
Část I. Základní ustanovení

Článek 1

Název, adresa: Sportovní hala Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108,533 41 Lázně Bohdaneč

e-mail: skolalb@skolalb.cz

webové stránky: www.skolalb.cz

Provozovatel: Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč,

Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČ: 72563575

Provozní doba: Po - Pá: 7.30 - 22.00 hod

So - Ne: podle rozpisu zápasů, pronájmů

Platnost od: 1. 11. 2020

Pracovníci zodpovědní za provoz sportovní haly (dále jen "SH"):

 • Správce haly Martin Fistr + 420 774 753 950
 • Správce haly Gabriela Cupánková + 420 774 753 950
 • Manažerka haly Alena Chvojková + 420 774 753 990
 • Ředitel Mgr., Bc. Jan Ľuptovský + 420 774 753 911

Tento provozní řád určuje práva a povinnosti nájemců, studentů, návštěvníků a zaměstnanců SH (společně dále také jako "uživatel SH"). Porušení tohoto provozního řádu je v případě nájemců důvodem k okamžité výpovědi nájemní smlouvy, dále k disciplinárnímu řízení u žáků a studentů škol a členů sportovních svazů, k pracovnímu postihu u zaměstnanců a zákazu vstupu u ostatních osob.

Článek 2

SH slouží zejména pro sportovní, zájmovou a kulturní činnost sportovních klubů, škol a veřejnosti.

Prostor haly je dle ČSN 73 0831 shromažďovací prostor. Dle PBŘ je maximální počet osob v hale 261 osob a 146 osob na galerii. Využití sportovní plochy výlučně pro sportovní účely, sportovní plocha nebude využívána jako hlediště s nepřipevněnými sedadly (např. při kulturních představeních, koncertech, nebo při divadelních představeních), nebude využívána ani jako taneční sál.

Článek 3

Komplex prostor SH tvoří:

- hrací plocha o rozměrech 40 x 20 metrů (dále také jako "sportovní sál")

- gymnastický sál o rozměrech 8,5 x 20 metrů

- tribuny pro 146 sedících diváků

- šest šaten pro sportovce se sprchami a WC

- sociální zařízení pro veřejnost

- víceúčelová místnost - učebna

- recepce

- technické místnosti

- sklady sportovního materiálu

- provozní technické a sociální prostory

- kapacita

Sportovní sál je určen a vybaven zejména na míčové hry - florbal, basketbal, házená, volejbal, tenis, nohejbal, badminton, futsal.

Gymnastický sál není určen pro míčové hry. Zákaz používání míče/ů.

Podrobná specifikace SH je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce SH.


Část II. Provozní pravidla a pravidla užívání prostor SH

Článek 4 - Všeobecná pravidla

 • Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem, který je vytvářen provozovatelem SH vždy na konkrétní kalendářní měsíc a vyvěšen na recepci SH a je dále veřejně přístupný na webu www.halalb.cz. Ve dnech školního vyučování je sportovní hala vyhrazena dle platného školního rozvrhu Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč, a to v době od 7.30 do 15 hodin. Ve zbývajících neobsazených hodinách je užívání SH umožněno sportovním organizacím a sportující veřejnosti. Ve dnech školního vyučování, a to v době od 15 do 22 hodin, a dále ve dnech mimo školní vyučování, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátky, a to v době od 8 do 22 hodin, je užívání SH umožněno sportovním organizacím a sportující veřejnosti, a to na základě sjednaných nájemních smluv, které uživatel SH uzavírá s provozovatelem, příp. na základě sjednaných krátkodobých pronájmů dle odst. 4 tohoto článku.
 • Prioritně je v SH zajišťována základní tělesná výchova žáků Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Platí pravidlo, že přednost při sestavování rozvrhu je dána podmínkami pro výuku tělesné výchovy na shora uvedené škole a dále se řídí Pravidly pronájmu, které stanovilo zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč a která jsou k nahlédnutí na nástěnce u recepce nebo www.halalb.cz (dále jako "Pravidla pronájmu").
 • Požadavky na pronájmy a dlouhodobé užívání SH se předkládají provozovateli SH, který vytváří rozvrh, a to v souladu s Pravidly pronájmu.
 • Požadavky na jednorázové či krátkodobé užívání SH je možné uplatnit průběžně na tel. čísle + 420 774 753 990 nebo na recepci na tel. čísle: + 420 774 753 950 , dále také osobně, případně na e-mail: chvojkova.alena@skolalb.cz. Takové užívání bude umožněno pouze v případě volné kapacity sportovní haly a za předpokladu zajištění obsluhujícího personálu ze strany provozovatele SH. Požadavky na krátkodobé užití SH o víkendu je možné předkládat nejpozději 2 kalendářní dny předem.
 • Vstup do vnitřních prostor haly je povolen žákům, studentům, učitelům, cvičitelům, trenérům, sportovcům a dalším uživatelům SH pouze v době jejich aktivit dle příslušného rozvrhu. Žákům a studentům je povolen vstup pouze za přítomnosti vyučujícího. Ostatním sportovcům je vstup povolen pouze v přítomnosti určeného trenéra nebo cvičitele (dále také jako "pověřené osoby"), který je uvedený na provozovatelem předem schváleném seznamu. Ostatní návštěvy je nutné ohlásit správci haly.
 • Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné podniky s hromadnou účastí) je možný pouze za asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách. Výše uvedenou pořadatelskou službu je uživatel SH povinen zajistit na vlastní náklady. Uživatel SH je dále povinen při hromadných akcích zajistit požární hlídku a zdravotníka.
 • Hlavní vchod pro návštěvníky a uživatele SH je otevřen vždy 20 minut před zahájením sportovní akce a uzavřen 20 minut po skončení sportovní akce.
 • Uživatel SH je povinen v maximální míře dodržovat sjednanou dobu, v návaznosti na rozvrh hodin SH. V rámci sjednané doby je zahrnuta taktéž příprava a úklid daného sportoviště (např. kůly, sítě, mantinely apod.). Uživatel SH je povinen prostřednictvím pověřené osoby zajistit včasný odchod všech zúčastněných osob.
 • Provozovatel SH si vyhrazuje možnost provozní dobu upravovat v případě plánované údržby či mimořádných událostí (např. opravy, havárie, mimořádný úklid apod.). Provozovatel si dále vyhrazuje právo uvolnit v nutných případech sportovní halu pro potřebu školy či pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí. V tomto případě bude dotčený uživatel SH informován nejpozději dva týdny předem a bude s ním dohodnut náhradní termín.
 • Pokud se uživatel SH nedostaví ve smluvený čas a neomluví svou neúčast minimálně dva dny předem, bude mu účtováno nájemné, jako by SH využíval v předem sjednaném rozsahu.
 • Uživatelé SH a návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny správce haly. Dojde-li vinou návštěvníka či uživatele SH k poškození vybavení haly, je uživatel SH povinen poškození oznámit správci haly, sepsat s ním zápis o škodě a vzniklou škodu uhradit.
 • V prostorách sportovní haly určených pro sportovce se mohou uživatelé SH a návštěvníci pohybovat pouze se souhlasem správce a ve vhodné obuvi. Vhodnou obuví se rozumí sportovní obuv se světlou podrážkou bez jakékoliv nečistoty na podrážkách nezanechávající šmouhy na podlaze. Správce haly může zakázat přístup na plochu, určí - li, že uživatel SH či návštěvník nemá vhodnou obuv.
 • V celém komplexu SH je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a je zakázáno vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. Je zakázáno manipulovat s hydranty, se vzduchotechnikou, s ovládáním košů nebo s uzavřenými nouzovými východy. Uživatel SH odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 • Do prostor celé SH je zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a/nebo drog.
 • Uživatel SH odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele SH. Případně vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel SH. Uživatel SH odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve SH v souvislosti s činností uživatele SH.
 • Uživatel SH je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
 • Po tréninku, zápase, turnaji, nebo jiné akci je uživatel SH povinen vysbírat a vytřídit odpadky z používaných prostor (plochy, tribun, šaten apod.) do určených odpadkových nádob. Uživatel SH je povinen třídit odpad.
 • Uživatel SH se zavazuje před opuštěním pronajatého objektu provést prostřednictvím pověřené osoby kontrolu uzavření a zajištění oken a dveří, zhasnutí světel a zastavení vody v šatnách. Uživatel SH je dále povinen dodržovat úsporná opatření v odběru tepelné a elektrické energie.
 • Uživatel SH není oprávněn užívat předmět nájmu k žádné další jiné činnosti, která by měla za následek poškození dobrého jména provozovatele či zřizovatele sportovní haly.
 • Do sportovní haly je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
 • Parkování v okolí sportovní haly je dovoleno jen na vyhrazených místech.

Článek 5 - Pravidla pro používání hrací plochy a gymnastického sálu

 • Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel SH prostřednictvím vyučujícího, pověřené osoby, příp. hlavního pořadatele. Nezletilé osoby mají přístup na hrací plochu povolen jen za přítomnosti vyučujícího, pověřené osoby nebo jiné plnoleté osoby.
 • Vstup na hrací plochu i spojovací chodbu (čistá chodba) je možný výhradně v čisté sálové obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává na podlaze žádné viditelné stopy. Vyučující nebo pověřená osoba je povinna provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno, a je povinna vyvodit z nedodržení přísné postihy (např. vykázat osoby nedodržující toto nařízení z hrací plochy/z prostoru sportovní haly).
 • Správce sportovní haly, službu konající pracovník nebo jiný zástupce provozovatele mohou prostřednictvím vyučujícího nebo pověřené osoby provést kdykoliv kontrolu výše uvedeného nařízení a jeho porušení potrestat vykázáním příslušné osoby ze sportovní haly, případně bez náhrady zrušit celou akci.
 • Při sportovních utkáních je za dodržování nařízení podle odst. 2 tohoto článku odpovědný hlavní pořadatel, a to i za družstvo (družstva) hostí.
 • Na hrací ploše a v gymnastickém sálu je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny, včetně nápojů. Nápoje pro občerstvení hráčů při soutěžích je povoleno konzumovat pouze na střídačkách. Nápoje na hrací ploše musí být výhradně v pevně uzavíratelných lahvích. Veškerá příprava nápojů musí být provedena mimo hrací plochu. Stanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého úklidu i při rozlití minimálního množství tekutin na hrací ploše.
 • Bez souhlasu provozovatele sportovní haly nelze přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch ("lajnování"), lepit značky apod.
 • S technickým vybavením na hrací ploše (spouštění, zvedání košů, najíždění s mobilními koši, osvětlení, ozvučení apod.) může manipulovat pouze správce haly nebo provozovatelem určené proškolené osoby, a to na základě podepsaného protokolu o příslušném proškolení této osoby.
 • Při změnách sportů na hrací ploše haly zodpovídají za manipulaci s materiálem (mantinely, branky, sloupky apod.) vyučující anebo pověřené osoby a provádějí ji pod dohledem správce haly.
 • Po ukončení výuky, tréninku nebo cvičení jsou vyučující a/nebo pověřené osoby povinny uložit sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty.
 • Je přísný zákaz pohybu osob na hrací ploše při zvedání a spouštění konstrukcí basketbalových košů.
 • Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na ochranné sítě.
 • Pokud je hrací plocha využívána k jiné než sportovní činnosti, musí být její povrch dostatečně chráněn krycí vrstvou (kobercem nebo fólií). Za toto opatření odpovídá organizátor příslušné akce.
 • Sportovní vybavení, které je součástí haly, mohou využívat všichni účastníci sportovních akcí.
 • Sportovní vybavení je umístěno v určených prostorách haly. Vstup do těchto prostor je možný pouze se souhlasem vyučujícího a/nebo pověřených osob, které odpovídají za pořádek v nářaďovně v době jejich akcí.
 • Klíče od nářaďoven si vyzvedávají vyučující a/nebo pověřené osoby u služby u vchodu do haly společně s klíči od šaten.
 • Drobné sportovní pomůcky (míče, švihadla, stopky apod.) používá každý uživatel SH pouze vlastní. Drobné sportovní pomůcky, které uživatel používá ve SH, především míče, musí být vyrobeny a určeny pro užívání ve sportovních halách! Uživatel SH má možnost umístit takové sportovní pomůcky, které potřebuje ke své pravidelné činnosti, v prostorách určených správcem SH. V případě požadavku správce SH umožní uživatel SH kontrolu takto uschovaných sportovních pomůcek. Pro případ potřeby dá uživatel SH správci kontakt na pověřenou osobu, která zajistí možnost přemístění uložených sportovních pomůcek.

Článek 6 - Užívání tribuny

 • Tribuny slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích, pro shromažďování žáků, případně dalších osob při organizačních či jiných hromadných akcích. Vstup na tribunu je možný pouze přes aulu. Až na výjimku uvedenou v odst. 4 níže, je návštěvníkům tribuny přísně zakázáno vstupovat do čisté zóny.
 • Na tribuně nelze provádět sportovní aktivity.
 • V průběhu školní výuky platí do těchto prostor zákaz vstupu všech osob, vyjma zaměstnanců haly nebo návštěv výslovně povolených provozovatelem, který zodpovídá za bezpečnost diváků na tribuně, pořádek a kázeň.
 • Při pravidelných trénincích lze vstoupit na tribunu pouze přes recepci, přes čistou zónu lze na tribunu vstupovat pouze s výslovným souhlasem provozovatele. V takovém případě je návštěvník povinen se před čistou zónou přezout nebo použít návleky. Za bezpečnost, pořádek a kázeň na tribuně odpovídá uživatel SH.
 • U dalších akcí mimo výuku nebo pravidelné tréninky oddílů mohou návštěvníci užívat prostory na hlavní tribuně. Vstup na tribunu je v tomto případě možný pouze přes aulu, vstup do čisté zóny SH je přísně zakázán. Návštěvník je povinen se před vstupem do auly a na tribunu přezout nebo použít návleky. Za bezpečnost, pořádek a kázeň návštěvníků na tribuně při sportovních akcích odpovídá hlavní pořadatel takové akce.
 • Na tribuně je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny, včetně nápojů.

Článek 7 - Imobilní návštěvníci

Imobilní diváci mají vyhrazenu plochu ve výklenku přímo na ploše sportovního sálu. Vstup je možný pouze se souhlasem uživatele SH, který taktéž odpovídá za bezpečný provoz.

Článek 8 - Užívání prostor pro obsluhu ozvučení a světelných informačních ukazatelů

Do prostor určených pro obsluhu veškerého pevného i mobilního ozvučení a světelné signalizace je povolen vstup pouze určeným zaměstnancům, případně určeným osobám řádně proškoleným v obsluze všech vnitřních zařízení.

V době školní výuky a tréninků oddílů obsluhuje ozvučovací zařízení i světelnou signalizaci podle požadavků učitelů, trenérů a cvičitelů výhradně určený pracovník sportovní haly.

V době pořádání sportovních utkání obsluhují tato zařízení dohodnutí a proškolení zástupci organizátora akce, kteří převezmou před pořádáním takové akce veškeré zařízení a přesvědčí se o jeho funkčnosti. Případné poškození oznámí neprodleně správci haly nebo předávajícímu zaměstnanci, který je pověřen otevřením těchto prostor před akcí. Ostatní později zjištěné závady na ozvučovacím a signalizačním zařízení budou účtovány k náhradě pořadateli příslušné akce.

Článek 9 - Užívání šaten

 • Šatny (a chodby) pro sportovce jsou umístěny vedle vlastní sportovní haly. Tyto prostory jsou přístupné pouze uživatelům SH při sportovních akcích, pořádaných podle schváleného rozvrhu. Ostatním návštěvníkům haly je do těchto prostor vstup zakázán.

Příchod do prostoru šaten je službou umožněn nejdříve 20 minut před zahájením výuky, tréninku či jiné schválené sportovní akce, případně podle domluvy v odůvodněných případech. Šatny je nutno opustit nejdéle 20 minut po skončení výuky, tréninku či jiné schválené sportovní akce.

 • Při převzetí klíčů od šaten je každá přebírající pověřená osoba povinna překontrolovat stav šaten včetně vybavení. V případě poškození hlásí tuto událost správci SH. Pozdější zjištěné škody budou předepsány k náhradě poslednímu uživateli SH.
 • V době školní tělesné výchovy odpovídají za uzamčení šaten učitelé. Vyučující odpovídá také za uzamčení vstupů ze šatny do sprch a sociálního zařízení.
 • V době tréninku sportovních oddílů odpovídají za uzamčení šaten pověřené osoby, které si převezmou u službu konajícího pracovníka příslušné klíče. Při sportovních utkáních a dalších hromadných akcích je povinností hlavního pořadatele vyzvednout si klíče od šaten pro všechna zúčastněná družstva. Pověřené osoby, příp. hlavní pořadatel nesou odpovědnost za věci uložené v šatnách, případné ztráty řeší s poškozeným na vlastní náklady a škody v šatnách způsobené je povinen uhradit provozovateli. Hlavní pořadatel a/nebo pověřená osoba jsou povinni neprodleně po ukončení akce vymezené objednanou dobou vrátit obsluze haly veškeré zapůjčené klíče.
 • Na plochu sportoviště vstupují všechny osoby v přezůvkách nebo sportovní čisté obuvi přes "čistou" chodbu.
 • Pro převzetí klíčů od jednotlivých skříněk je nutné složit vratnou zálohu v recepci.

Článek 10 - Užívání parkoviště a ostatních prostor v okolí haly

 • Návštěvníci sportovní haly mohou využít k parkování veřejná parkoviště u autobusového nádraží a v ulici Za Pivovarem.
 • Stojany pro umístění jízdních kol slouží výhradně pro návštěvníky sportovní haly. Jiné umístění kol, například opírání o budovu, je přísně zakázáno. Provozovatel neodpovídá za případné ztráty a poškození jízdních kol před budovou sportovní haly.
 • Pohyb v okolí haly je možný pouze po vydlážděných cestách. Vstup na trávníky nebo záhony je zakázán.

Článek 11 - Provozní doba víceúčelové sportovní haly

Provozní doba je stanovena provozovatelem v pracovní dny od 7:30 do 22:00 hod., ve dny pracovního klidu je přizpůsobena konání jednotlivých mistrovských utkání, turnajů, případně době kulturních nebo společenských akcí. Aktuální provozní doba je vždy vyvěšena v recepci SH.

Výjimku z provozní doby povoluje statutární zástupce provozovatele nebo jím pověřený pracovník a u vnějších subjektů může být upravena ve smlouvě.

Část III. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 12 - Všeobecná ustanovení

 • Za maximální využívání prostor haly odpovídá provozovatel, za provoz sportovní haly odpovídá provozovatel a správce SH. Uvedené osoby mají právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena, a vyvozovat z nich opatření v rámci kompetencí daných provozovatelem v souladu s podmínkami zřizovatele.
 • Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele SH.
 • Uživatelé, s nimiž má provozovatel o užívání některých prostor sportovní haly smluvní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činností v prostorách sportovní haly.
 • Při užívání prostoru sportovní haly platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.
 • Provozovatel sportovní haly nezajišťuje ve sportovní hale zdravotnickou službu, a to ani v době školního vyučování. Zajištění zdravotnické služby je věcí jednotlivých uživatelů SH.
 • Odpovědný pracovník na recepci je povinen reagovat na nouzový signál ze sprch a WC pro OZP a zajistit signalizujícím osobám pomoc.
 • Pracoviště je vybaveno lékárničkami. Lékárničky jsou u správce haly a v místnosti pro učitele, trenéry a rozhodčí.
 • Úrazy uživatelů SH a návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
 • První pomoc zajišťují zaměstnanci sportovní haly, kteří v případě potřeby zavolají lékaře.
 • Teplota v hale je udržována podle povětrnostních a klimatických podmínek.
 • Likvidace běžného odpadu z prostor SH je prováděna pravidelně minimálně jednou za den, v případě potřeby i několikrát denně. Běžný odpad je shromažďován v odpadkových koších, ze kterých je vysypáván do kontejneru a pak následně likvidován odvozem specializovanou firmou SOP Přelouč.
 • Uživatelé SH, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského zákona.
 • Ceny pronájmů externím subjektům jsou v příslušných nájemních smlouvách dohodnuty jako smluvní.

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

POLICIE 158

MĚSTSKÁ POLICIE 156

SOS - integrovaný záchranný systém 112

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád SH nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.

Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá: Mgr. Bc. Jan Ľuptovský

Provozní řád zpracoval: Mgr. Bc. Jan Ľuptovský

V Pardubicích dne 1. 11. 2020 Mgr. Bc. Jan Ľuptovský

ředitel ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč